Jesteś tutaj

Przebieg konkursu na kierunku Analityka Medyczna

Przebieg konkursu na kierunku Analityka Medyczna

  1. Konkurs jest trzyetapowy.
  2. W pierwszym etapie, na podstawie ocen zespołów recenzentów zostanie wyłonionych 10 najwyżej ocenionych prac, których autorzy (Finaliści) przechodzą do kolejnych etapów konkursu.
  3. W drugim etapie (sesja plakatowa) Jury dokonuje oceny prac Finalistów przedstawionych w formie plakatów w trakcie bezpośredniej rozmowy z autorem.
  4. W etapie trzecim (sesja referatowa) Jury dokonuje oceny prac Finalistów przedstawionych w formie prezentacji ustnej.
  5. Jury na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych we wszystkich trzech etapach konkursu wyłania Laureatów Konkursu.
  6. Przebieg etapu pierwszego:
   a) prace konkursowe zgłaszane są osobiście przez autorów po uprzednim uzgodnieniu z Promotorem.     Zgłaszane prace muszą być zakodowane;
   b) Komitet Organizacyjny Konkursu przekazuje zgłoszone prace do oceny zespołom
   recenzentów, którzy dokonują oceny prac według kryteriów zamieszczonych w Załączniku nr 3.
   c) o wynikach pierwszego etapu Konkursu, Komitet Organizacyjny powiadamia Zakłady pisemnie, umieszcza informacje na stronie internetowej Konkursu oraz mailowo informuje autorów prac. 
  7. Przebieg etapu drugiego:
   a) druk plakatów zapewnia Oficyna Wydawnicza WUM ze środków finansowych Zakładów.
   b) sesja plakatowa trwa tydzień i rozpoczyna się w tygodniu poprzedzającym etap trzeci konkursu.
   c) w wyznaczonym terminie studenci prezentujący swoje prace w sesji plakatowej są obowiązani
       do obecności przy posterach oraz do odpowiedzi na pytania członków Jury.
   d) Jury ocenia prace wg kryteriów zawartych w Załączniku nr 4 w głosowaniu tajnym. Każdy z członków
       Jury jest zobowiązany do oceny wszystkich prac w sesji plakatowej.
  8. Przebieg etapu trzeciego:
   a) Jury ocenia prace wg kryteriów zawartych w Załączniku nr 4 w głosowaniu tajnym. Każdy z
       członków Jury jest zobowiązany do oceny wszystkich prac.
  9. Laureatów Konkursu wyłania Jury na posiedzeniu tajnym na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych we wszystkich trzech etapach konkursu.
  10. Autorom prac, którzy przeszły do etapów drugiego i trzeciego przyznawane są wyróżnienia.